Skip to content Skip to footer

§1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy (zwrot)

1. Klient będący osobą fizyczną może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli Klient zawarł umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub sprzedaży zamówionych towarów.

2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie towaru. Datą wydania towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty elektronicznej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności towaru.

6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Wydawnictwo Magia Słów ul. Rezedowa 3/14, 04-232 Warszawa.

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących towarów:

a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),

c) w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism,

d) innych przepadkach przewidzianych prawem.

9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszt wysyłki towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego).

10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu zamówienia, chyba że Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże numer rachunku bankowego.

 

§2. Reklamacje, postanowienia końcowe

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-sklepu: Wydawnictwo Magia Słów, Ul.Rezedowa 3/14, 04-232 Warszawa lub mailowo na adres: kontakt@wydawnictwomagiaslow.pl

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny.

 

 

§3. Rozwiązywanie sporów i postanowienia końcowe

1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony głównej Wydawnictwa Magia Słów oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.